• RC-200 Safe Load Indicator for Crawler Crane

    RC-200 ຕົວຊີ້ວັດການໂຫຼດທີ່ປອດໄພສໍາລັບ Crawler Crane

    SLI ແມ່ນພຽງແຕ່ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການດໍາເນີນງານທີ່ເຕືອນຜູ້ປະຕິບັດການ crane ຂອງການເຂົ້າໃກ້ສະພາບ overload ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນແລະບຸກຄະລາກອນ.ອຸປະກອນບໍ່ແມ່ນ, ແລະຈະບໍ່, ແທນທີ່ຈະເປັນການຕັດສິນຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ດີ, ປະສົບການແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ຍອມຮັບຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ crane ປອດໄພ.